Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Od 28. 4- do 7. 5. 2017 je
Týždeň modlitieb za duch. povolania.

Pápež František nás povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:
„Prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.“

Brožúra – Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017
Sprievodca cestou rozlišovania povolania